Programové období 2007 – 2013

V období 2007 až 2013 bylo v České republice využíváno 26 operačních programů, které byly rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

 

Cíl Konvergence

Jedná se o podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního města Prahy. Podpora byla v období 2007 až 2013 realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence měla Česká republika 25,89 miliard eur.

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur:

 • ROP NUTS II Severozápad
 • ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • ROP NUTS II Jihovýchod
 • ROP NUTS II Severovýchod
 • ROP NUTS II Střední Morava
 • ROP NUTS II Jihozápad
 • ROP NUTS II Střední Čechy


Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur:

 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Integrovaný operační program
 • OP Technická pomoc

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z cíle Konvergence. V České republice je to hlavní město Praha, které má dva operační programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur:

 • OP Praha Konkurenceschopnost
 • OP Praha Adaptabilita

 

Cíl Evropská územní spolupráce

Jedná se o podporu přeshraničního, meziregionálního a nadnárodního charakteru v rámci spolupráce regionů.

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur:

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko
 • OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)
 • OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)
 • Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)
 • Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz