Pomůžeme Vám vyznat se v rozsáhlém portfóliu jednotlivých Operačních programů EU a vybrat vhodný dotační titul pro Vaši firmu, město či obec, a to na míru dle Vašich plánovaných investic.

Sledujeme pro Vás i národní programy podpory (financované ze státního rozpočtu ČR), mohou být také zajímavým zdrojem financování Vašich projektových záměrů!

Dále Vám zajistíme projekční  a architektonické služby, profesionální inženýring staveb, energetické audity, posudky či organizaci výběrových řízení.

Vyberte si z naší nabídky služeb:

 • bezplatná konzultace projektových záměrů
 • nalezení vhodné dotace a přizpůsobení projektového záměru dotačnímu titulu
 • monitoring a sledování aktuálních výzev
 • konzultace projektových záměrů s poskytovatelem dotace
 • příprava žádosti o dotaci
 • zajištění povinných příloh žádosti o dotaci (např. studie proveditelnosti)
 • průběžná konzultace žádosti s poskytovatelem dotace
 • příprava projektové dokumentace
 • příprava harmonogramu projektu, rozpočtu a výstupů projektu s investorem
 • vypořádání připomínek s poskytovatelem dotace
 • zajištění administrace dotace - zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • konzultace změn s investorem a poskytovatelem dotace
 • účast na kontrolních dnech
 • inženýring staveb, organizace výběrových řízení
 • sledování harmonogramu projektu, rozpočtu projektu, výstupů projektu z pohledu dotace
 • zpracování monitorovacích zpráv v provozní fázi projektu (tzv. udržitelnost projektu)
 • sledování naplňování výstupů projektu s investorem v rámci provozní fáze projektu
 • účast na auditech a kontrolách projektu
 • řešení změn v projektu s poskytovatelem dotace

Příprava programů pro programové období 2014 - 2020

Pro nadcházející programové období 2014 až 2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o tyto programy.

Programové období 2007 – 2013

V období 2007 až 2013 bylo v České republice využíváno 26 operačních programů, které byly rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti.


Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz