Snížení energetické náročnosti veřejných budov - dotace pro veřejné subjekty (zateplení)

02.12.2015

Cílem tohoto programu (Energetické úspory) je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

  1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
  1. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Příjemce dotace: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby.

Příjem žádostí:  1. 12. 2015 – 15. 4. 2016

Plánovaná alokace: 3 mld. Kč

Výše dotace:

Podpora v rámci SC 5.1 bude poskytována formou dotace nebo prostřednictvím finančního nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací z prostředků Fondu soudržnosti.

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Dále je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkových způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu).

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

 

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz