Infrastruktura pro ZŠ_plánovaná výzva v 08/2016

26.05.2016

Základní školy mohou žádat investiční dotaci na tyto aktivity:

Podpora infrastruktury v ZŠ: stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

- v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, pří-rodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

- zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v pro-storách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Příklady projektů: Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání: stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
- v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, pří-rodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 

Příklady projektů:
Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení.
 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Plánovaná alokace: 647 mil. Kč (ERDF)

Výše dotace: 90 %

Zahájení a ukončení příjmu žádostí: srpen 2016 - leden 2017

Pro více informací nás prosím kontaktujte...

 

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz