Cestování dostupné všem 2015 - dotace pro cestovní ruch

20.11.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 1. 12. 2014 výzvu na podporu cestovního ruchu – podprogram Cestování dostupné všem 2015. Výzva je určena nejen podnikatelským subjektům, ale nově i obcím.

Výše dotace: max. 50%

Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Dotace je poskytována dle pravidel de minimis. (Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 000 EUR.).

Podání žádosti: od 5. ledna do 12. února 2015.

Oprávnění žadatelé: způsobilými žadateli jsou podnikatelské subjekty (FO i PO), které provozují podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb. a prokáží min. 2letou činnost a finanční zdraví, dále obce (vyjma statutárních měst).

Program se zaměřuje na 4 typy projektů:

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras a stezek. Typy projektů: výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras – dopravní hřiště, cyklotrail, bikepark, skatepark aj.; pořízení a umístění informačních stojanů a značek; vybudování či rekonstrukce center služeb pro turisty včetně vybavení; biketower/bikebox – bezpečné řešení parkování a uložení kol; výstavba sociálního zařízení; dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek, aj.

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti tras a stezek). Typy projektů: zpřístupnění atraktivit – roštové nájezdové rampy, schodolezy, výtahy; pořízení městských kol – možnost půjčení kola na vratnou kauci; pořízení turistického vláčku, povozu nebo lodičky; úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky – zvedáky, plošiny, nájezdy atd.

3) Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu. Typy projektů: zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních systémů – sluchové a hmatové expozice, nápisy v Braillovu písmu; vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu.

4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschova zavazadel. Typy projektů: parkovací dům/věž, který zajistí turistům bezpečné parkování v blízkosti atraktivit včetně úschovy zavazadel.

Rozpočet projektu: výše dotace tvoří maximálně 50% podíl uznatelných nákladů projektu. Pro oblasti podpory 1) – 3) je stanovena min. výše celkových nákladů projektu na 250 000 Kč, max. pak 5 mil. Kč. Pro oblast podpory 4) není stanovena min. výše celkových nákladů, ale maximální je 10 mil. Kč.

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz